mozzarella cheese, warm smoked salmon, asparagus, feta mousse and dill